<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6891882\x26blogName\x3dEverything+is+happening+so+fast..\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://xuanz89.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://xuanz89.blogspot.com/\x26vt\x3d-2006479598364473463', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
xuanz's blog ♥
Monday, January 11, 2010

你有权利情绪化
你不一定要坚强
便有些事情不能伪装
别为自己设了框
我懂失去的悲伤
也懂进退的挣扎
但想起过去都是失望
又何必要放不下
是习惯还是爱
不放心还是不甘心
只有你自己知道解答
其实你没有那么爱他
真的不需要那么想他
编织过的梦想
自己也可以抵达
谁说一定要有他
其实你没有那么爱他
没有深陷到不可自拔
认清了真心话
你就放得下

深呼吸抬头望
发现天空很宽广
这世界那么大
幸福总会在某个地方
其实你没有那么爱他
真的不需要那么想他
拥有过的计划
留给值得的对象
你知道不会是他
其实你没有那么爱他
没有深陷到不可自拔
认清了真心话
你就放得下